1 października 2018

Statut Fundacji “Wielka radość na małych kółkach”

Pobierz Statut Fundacji w formacie PDF

ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1

Fundacja pod nazwą „Wielka Radość na Małych Kółkach”, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez Dominika Kowalika, zwanego dalej „Fundatorem”, aktem notarialnym sporządzonym w kancelarii notariusza Jarosława Bech w Kielcach dnia 25 września 2018 r., repertorium A nr 5716/2018, działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 1991r. Nr 46, poz.203) oraz niniejszego Statutu.

§2

 1. Fundacja posiada osobowość prawną.
 2. Fundacja powołana jest na czas nieokreślony.

§3

Siedzibą Fundacji są Dyminy.

§4

Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
Dla właściwego realizowania celów społecznych i gospodarczych Fundacja może prowadzić działalności poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

§5

Ministrem właściwym w sprawach Fundacji jest Minister Sportu i Turystyki.

§6

 1. Fundacja używa emblematów, odznak i pieczęci z danymi identyfikacyjnymi Fundacji.
 2. Fundacja może ustanowić odznaki i medale honorowe i przyznawać je wraz
  z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla celów obranych przez Fundację lub dla samej Fundacji.

§7

 1. Fundacja może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji
  o tym samym lub podobnym profilu działania.
 2. Decyzję o członkostwie Fundacji w innych organizacjach i związkach podejmuje Zarząd Fundacji.

ROZDZIAŁ II: CEL I ZASADY DZIAŁANIA FUNDACJI

§8

Celami Fundacji są:

 1. Pomoc społeczna, w tym pomoc dzieciom i młodzieży, osobom w trudnej sytuacji życiowej.
 2. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, również wśród dzieci i młodzieży,
  w szczególności poprzez inicjowanie, prowadzenie i popularyzowanie sportów rowerowych.
 3. Popularyzowanie turystyki rowerowej, krajoznawstwa oraz wypoczynku.
 4. Nauka, edukacja, oświata, wychowanie oraz podnoszenie bezpieczeństwa
  w ruchu drogowym.
 5. Ochrona praw i interesów rowerzystów.
 6. Współpraca z instytucjami państwowymi i samorządowymi, organizacjami pozarządowymi, a w szczególności stowarzyszeniami i fundacjami, oraz osobami fizycznymi i firmami, działającymi w zakresie objętym celami Fundacji.
 7. Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji poprzez rozwijanie wśród społeczeństwa kultury jazdy na rowerze oraz popularyzowanie wiedzy
  o rowerach (popularyzowanie cyklizmu) i ich historii.
 8. Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.
 9. Działalność wspomagająca ochronę i promocję zdrowia.
 10. Promocja i organizowanie wolontariatu.
 11. Działalność charytatywna i dobroczynność.

§9

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

 1. Wspieranie finansowe i rzeczowe placówek i instytucji, których zadaniem jest prowadzenie działalności, o której mowa w § 8 – w zakresie celu Fundacji,
 2. Wspieranie darami rzeczowymi – rowerami i akcesoriami – osób, placówek
  i instytucji, których zadaniem jest prowadzenie działaności, o której mowa w §8
  – w zakresie celu Fundacji.
 3. Zakup sprzętu, urządzeń i materiałów, służących do realizacji celu Fundacji,
  i nieodpłatne przekazywanie lub udostępnianie ich placówkom i instytucjom,
  o których mowa w pkt.1,
 4. Działalność charytatywna i wspieranie organizacji charytatywnych.
 5. Pomoc rzeczową i finansową dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,
  z mniejszymi szansami oraz w trudnej sytuacji życiowej.
 6. Organizowanie zabaw, szkoleń, warsztatów, seminariów, kursów, konferencji, prelekcji, koncertów.
 7. Organizacje i finansowanie konkursów grantowych i przyznawanie nagród.
 8. Organizowanie i wspieranie imprez sportowych, promocyjnych i edukacyjnych
  w zakresie wymienionym w celach działania Fundacji oraz przyznawanie nagród
  i odznaczeń.
 9. Wspomaganie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych.
 10. Działalność wspomagającą naukę, edukację i wychowanie w tym organizowanie wypoczynku dzieciom i młodzieży.
 11. Wszechstronne działania na rzecz wsparcia funkcjonowania i powstawania nowych organizacji pozarządowych oraz wspieranie finansowe i rzeczowe organizacji pozarządowych.
 12. Działania na rzecz budowania społeczeństwa obywatelskiego oraz wsparcia dla społeczności lokalnych.
 13. Promocję i organizowanie wolontariatu.
 14. Działalność wydawniczą, edukacyjną, informacyjno – promocyjną i badawczą.
 15. Wsparcie dla młodzieży, w szczególności z mniejszymi szansami i zagrożonej wykluczeniem społecznym, w zakresie włączania w życie społeczne, walki
  z dyskryminacją młodzieży oraz innych działań wspierających udział młodzieży w życiu społecznym.
 16. Prowadzenie programów stypendialnych i finansowanie stypendiów.
 17. Skupianie wokół idei Fundacji ludzi w Polsce i poza jej granicami, w tym
  w szczególności młodzieży oraz przedstawicieli środowisk sportowych, naukowych
  i artystycznych.
 18. Współpracę z instytucjami państwowymi i samorządowymi, klubami sportowymi, organizacjami pozarządowymi, a w szczególności stowarzyszeniami i fundacjami, oraz osobami fizycznymi i firmami, działającymi w zakresie objętym celem Fundacji,
 19. Upowszechnianie w internecie, w środkach masowego przekazu, w formie audycji radiowych lub telewizyjnych, filmów telewizyjnych, artykułów prasowych oraz reportaży, wywiadów w prasie, radio, telewizji, i za pomocą wydawnictw wiedzy
  w zakresie objętym celami Fundacji,
 20. Organizowanie akcji i kampanii społecznych oraz informacyjnych.

§10

 1. Dla osiągnięcia swego celu Fundacja może wspierać działalność innych osób prawnych oraz osób fizycznych, których działalność jest zbieżna z jej celem.
 2. Działalność Fundacji, o której mowa w ust.1 ma w całości charakter nieodpłatny

§11

Fundacja może tworzyć oddziały, zakłady, filie, a także przystępować do spółek i innych fundacji.

§12

Fundacja może zatrudniać pracowników wspierających realizację celów statutowych.

§13

Fundacja używa pieczęci z napisem: Fundacja „Wielka radość na małych kółkach”.
Fundacja może używać znaku graficznego.

ROZDZIAŁ III: MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI

§14

Majątek Fundacji stanowi Fundusz założycielski w kwocie 100 (stu) złotych oraz środki finansowe, nieruchomości i ruchomości nabyte przez Fundację w toku jej działania.

§15

 1. Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania, całym swoim majątkiem.
 2. Fundacja nie ma prawa:
  1. udzielać pożyczek lub zabezpieczać majątkiem Fundacji zobowiązań w stosunku do fundatorów, członków organów Fundacji lub pracowników Fundacji oraz osób,
   z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,
  2. przekazywać majątku Fundacji na rzecz fundatorów, członków organów Fundacji lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
  3. wykorzystywać majątku Fundacji na rzecz fundatorów, członków organów Fundacji lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Fundacji,
  4. zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą fundatorzy, członkowie organów Fundacji lub pracownicy oraz ich osoby bliskie.

§16

 1. Dochody Fundacji pochodzą w szczególności z:
  1. darowizn, spadków i zapisów
  2. subwencji osób prawnych i sponsoringu
  3. dochodów ze zbiórek i imprez publicznych, w szczególności uzyskiwanych pod nazwą „Wielka radość na małych kółkach”
  4. dochodów z majątku nieruchomego i ruchomego
  5. Dochodów z festiwali, konkursów oraz licytacji.
  6. aukcji internetowych

§17

 1. Dochody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków, sponsoringu i zapisów mogą być użyte na realizację wszystkich celów Fundacji jeżeli spadkobiorcy lub donatorzy nie postanowili inaczej.
 2. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia, oświadczenia wymagane przepisami prawa składa Zarząd Fundacji.
 3. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia jej Zarząd składa oświadczenie
  o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza tylko wtedy gdy stan czynny majątku przewyższa długi spadkowe.

ROZDZIAŁ IV: WŁADZE FUNDACJI

§18

Władzami Fundacji jest Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem

§19

 1. Zarząd Fundacji składa się z maksymalnie 3 osób i jest powoływany przez Fundatora. Fundator staje na czele pierwszego Zarządu Fundacji jako Prezes Zarządu.
 2. Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.
 3. Członkostwo Zarządu ustaje z chwilą rezygnacji, odwołania lub śmierci członka Zarządu.
 4. Odwołanie członka Zarządu przez Fundatora następuje w przypadku:
  a) złożenia rezygnacji,
  b) podjęcia pracy, której charakter uniemożliwia należyte wykonywanie funkcji członka Zarządu,
  c) choroby, ułomności lub utraty sił – powodujących trwałą niezdolność do sprawowania funkcji,
  d) niepełnienia obowiązków członka przez okres dłuższy niż rok,
  e) nienależytego wypełniania funkcji członka,
  f) istotnego naruszenia postanowień Statutu,
  g) skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
 5. Członkowie Zarządu pełnią swoje obowiązki nieodpłatnie, mogą jednak domagać się zwrotu poniesionych i uzasadnionych  wydatków związanych z tą działalnością

§20

Pracami Zarządu kieruje Prezes, powoływany przez Fundatora.

§21

Prezes z grona Zarządu wyznacza maksymalnie dwóch wiceprezesów.

§22

 1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
 2. Zarząd może powołać Dyrektora Fundacji do bieżącego kierowania sprawami administracyjnymi Fundacji. Zakres praw i obowiązków Dyrektora Fundacji określa Zarząd Fundacji. Dyrektor Fundacji może pozostawać z Fundacją w stosunku pracy.

§23

 1. Zarząd Fundacji:
  a) reprezentuje ją na zewnątrz,
  b) podejmuje wszelkie decyzje dotyczące działalności Fundacji,
  c) opracowuje roczne i wieloletnie plany pracy,
  d) sporządza sprawozdania z działalności Fundacji,
  e) sprawuje zarząd nad jej majątkiem,
  f)  przyjmuje subwencje, darowizny, spadki i zapisy,
  g) ustala wielkość zatrudnienia i wysokość środków na wynagrodzenia dla pracowników Fundacji,
  h) kieruje bieżącą działalnością Fundacji, odpowiada za realizację jej celów statutowych,
  i)  podejmuje decyzje o przystąpieniu do spółek i fundacji,
  j)  występuje z wnioskiem w sprawie zmian w Statucie, połączenia oraz likwidacji Fundacji,
  k) powołuje kierowników i zatwierdza regulamin organizacyjny zakładów

§24

Oświadczenie woli w imieniu Fundacji składa Prezes Zarządu.

§25

Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, przy czym Prezes Zarządu ma głos decydujący.

§26

Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz na kwartał.

§27

 1. W wypadku śmierci członka Zarządu, do czasu powołania nowego członka Zarządu przez Fundatora jego kompetencje przejmuje pełnomocnik, powołany przez Fundatora.

§28

 1. Warunki pracy i płacy pracowników biura Fundacji określa Zarząd.
 2. Wynagrodzenie członków i pracowników biura Fundacji jest wypłacane
  z wypracowanych środków, bez naruszania zasobów finansowych przekazywanych przez Fundatora.

ROZDZIAŁ V: ZMIANA STATUTU

§29

 1. Decyzje w kwestii zmiany Statutu podejmuje Fundator w formie uchwały.

ROZDZIAŁ VI: POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§30

Dla efektywnego urzeczywistnienia swoich celów Fundacja może połączyć się z inną fundacją. Decyzję o połączeniu podejmują Fundator.

§31

Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została powołana, lub wobec wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.

§32

Majątek Fundacji pozostały po uregulowaniu jej zobowiązań przeznaczony zostanie na cele określone przez Fundatora.

§33

Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania przez Sąd Rejestrowy.